สืบค้น Email อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)
สาขา-หน่วยงาน
คณะ-หน่วยงาน
Email
อาจารย์กนกเกล้า แกล้วกล้า
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
kanokklaew.kw@bru.ac.th
อาจารย์กนกเนตร จันทะนิตย์
สาขาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
kanoknet.jt@bru.ac.th
อาจารย์กนกพล สมวงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
kranokphon.sw@bru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ สมใจ
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
kamonrat.sj@bru.ac.th
อาจารย์กรนาลิน สาริยา
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
kornnalin.sr@bru.ac.th
อาจารย์กรรัช มากเจริญ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
kornrat.mj@bru.ac.th
อาจารย์กระพัน ศรีงาน
กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร์
kraphan.sn@bru.ac.th
อาจารย์กริชเพชร นนทโคตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
kichpach.nk@bru.ac.th
อาจารย์กฤษดากร เชื่อมกลาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
kitsadakon.ck@bru.ac.th
อาจารย์กษมา ศิริมุกดากุล
สาขาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
kasama.sm@bru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว ปะติตังโข
สาขาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
kingkaew.pt@bru.ac.th
อาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
kittikawin.ev@bru.ac.th
อาจารย์กิติวัชร ถ้วยงาม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
kittiwat.tn@bru.ac.th
อาจารย์กุลกันยา ศรีสุข
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
kulganya.ss@bru.ac.th
อาจารย์กุลธิดา ธรรมรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
kuntida.tr@bru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวรรณ วิทยาวงศ์รุจิ
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
kulawan.wy@bru.ac.th
อาจารย์เก่ง จันทร์นวล
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
keng.cn@bru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
kreangsak.cs@bru.ac.th
อาจารย์เกษมะณี การินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
ketmanee.kr@bru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
สาขาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
katsuda.bp@bru.ac.th
อาจารย์แก้วมณี อุทิรัมย์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
kaewmanee.ut@bru.ac.th
อาจารย์โกวิท วัชรินทรางกูร
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
lovit.vr@bru.ac.th
รองศาสตราจารย์โกวิท เชื่อมกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
kowit.ck@bru.ac.th
อาจารย์โกวิทย์ ไกยสิทธิ์
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
kowit.ks@bru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ศรีตะวัน
สาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
kanitta.st@bru.ac.th
อาจารย์ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
kwuannapa.wp@bru.ac.th
อาจารย์ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
khattiya.cw@bru.ac.th
อาจารย์เขมิกา อารมณ์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
kaemikha.ar@bru.ac.th
อาจารย์คคนางค์ ช่อชู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
kakanang.cc@bru.ac.th
อาจารย์คณิตตา ธรรมจริยวงศา
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
kanitta.tj@bru.ac.th
รวมทั้งหมด 327 คน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>