สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
43D360028
นายอร่าม รัตนประดับ
บัณฑิตวิทยาลัย
44D281002
นายดำรงค์ อภัยจิตต์
บัณฑิตวิทยาลัย
44D281005
นายธนกฤต ศุภเลิศ
บัณฑิตวิทยาลัย
468230017
นายสุริยา ไตรยราช
วิทยาศาสตร์
468240012
นายพนมพร พรมโสฬส
วิทยาศาสตร์
468256015
นางสาวกานต์พิชชา สาลการ
วิทยาศาสตร์
468256018
นางทัศนีย์ ประวรรณรัมย์
วิทยาศาสตร์
46D360004
นางภูณิชาภัค มนัสธนกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
46M181003
นายเจษฎา พรหมบุตร
บัณฑิตวิทยาลัย
46M181007
นายบุญนำ เทียบฤทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
46M181010
นายเวทิน ไกรสูรย์
บัณฑิตวิทยาลัย
46M183012
นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
46M183013
นางบานบุรี นิวัฒนุวงค์
บัณฑิตวิทยาลัย
46M360001
นายกฤษณ์ อุบลเลิศ
บัณฑิตวิทยาลัย
46M360012
นางสาววรัสยาพร อภิวัตน์กรนนท์
บัณฑิตวิทยาลัย
474230068
นางสาวแก้วทิพย์ แสงโชติ
วิทยาศาสตร์
474230079
นางสาวรัตนา อุ้มรัมย์
วิทยาศาสตร์
474230089
นายสุชาติ วงศ์ถวิล
วิทยาศาสตร์
474230095
นางสาวเรวดี พะสุรัมย์
วิทยาศาสตร์
474240050
นายไววิทย์ ชีช้าง
วิทยาศาสตร์
474256020
นายพนินท์ อาโยวงษ์
วิทยาศาสตร์
474256037
นางสาวดวงจันทร์ ชะงักรัมย์
วิทยาศาสตร์
474256086
นางสาวสุธาสินี ซุงรัมย์
วิทยาศาสตร์
474278011
นายปิยณัสม์ ประกอบมี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
474310005
นายปริญญา ปะวะภูโต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
474315052
นางสาวรวีวรรณ บำรุงธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
474321004
นายเดชา พลทม
ครุศาสตร์
474327034
นางสาวภัคจิรา วิเศษวงษา
วิทยาการจัดการ
474402128
นายวิฑูรย์ เกษศรีรัตน์
วิทยาการจัดการ
474402178
นายเทียนชัย โอ่งรัมย์
วิทยาการจัดการ
474402253
นางสาวมีนา ดีโพธิ์กลาง
วิทยาการจัดการ
474402383
นายวิเชียร วิบูลยา
วิทยาการจัดการ
47A121021
นายณัฐวุฒิ พรมพิลา
ครุศาสตร์
47D182005
นางธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181002
นายโกวิท หาญสมบัติ
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181006
นายจิรายุส บุญมาพิลา
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181021
นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181022
นายวีระ ดินจันทร์
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181024
นายสมพร ศิลาไสล
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181028
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181036
นางบัวผัน ปุยะติ
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181038
นางสาวสกุณา ดาศรี
บัณฑิตวิทยาลัย
47M181039
นางธนาภา สุรรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย
47M370002
นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
483230004
นายทวีวัฒน์ วรหสังค์
วิทยาศาสตร์
483330038
นายวิรัตน์ ดวงศรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
484230042
นางสาวปทุมวดี นาคมณี
วิทยาศาสตร์
484240016
นายเศรษฐสิริ เขินไพ
วิทยาศาสตร์
484315123
นางสาวสุจรรยา นิยม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
484325001
นายกริชวิษณุ พันธุ์ยุรา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
484341006
นายชัชรินทร์ ชำรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
484341026
นายอาณัฐชัย นัยเนตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
484402190
นายภราดร พูนเกษตรวัฒนา
วิทยาการจัดการ
484402197
นายอานนท์ สลุบผล
วิทยาการจัดการ
48A102010
นางสาวขวัญฤดี เชียรรัมย์
ครุศาสตร์
48A102070
นางสาววิไลวรรณ เกษตรเอี่ยม
ครุศาสตร์
48A104011
นายวิทยา ศรีตังโหมง
ครุศาสตร์
48A106023
นายพัฒน์ธาดา ศิริถาวรวงศ์
ครุศาสตร์
48A106027
นายวัชรินทร์ ภูทอง
ครุศาสตร์
48A106038
นายสุริยะ นันทสุมาลย์
ครุศาสตร์
48A143009
นายสนั่น ชัยรัมย์
ครุศาสตร์
48A143010
นายสมชาติ วันจันทร์
ครุศาสตร์
48D181002
นายธีรวีร์ พงศธรภูริวัฒน์
บัณฑิตวิทยาลัย
48M181002
นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
บัณฑิตวิทยาลัย
48M181003
ร้อยตรีดาวิด วาปีทะ
บัณฑิตวิทยาลัย
48M181005
นายมนตรี ประเสริฐ
บัณฑิตวิทยาลัย
48M181011
นายสุดสาคร กัณหา
บัณฑิตวิทยาลัย
48M182004
นายวัชรินทร์ เจริญรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
48M182007
นางจินดา ธรรมธุระ
บัณฑิตวิทยาลัย
48M182012
นางสาคร นาจำปา
บัณฑิตวิทยาลัย
48M183005
นางภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
48M183006
นางสาวรจนาวลี จันทร์ศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย
48M183008
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
บัณฑิตวิทยาลัย
48M183010
นางสุภรี จุลโสม
บัณฑิตวิทยาลัย
48M183011
นางอุทุมพร สุวรรณทา
บัณฑิตวิทยาลัย
48M184001
นายจิรศักดิ์ พวงไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย
48M184002
นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
48M184004
นายเชาว์ เสริฐวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย
48M184010
นายประชัน เรืองมนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
48M184022
นายสุกรี ปิ่นอนุกูล
บัณฑิตวิทยาลัย
48M184035
นายประพิทย์ สุภาวหา
บัณฑิตวิทยาลัย
493186034
นางสาวชฎาพร อุบลเผื่อน
ครุศาสตร์
493186036
นางเตือนจิตต์ แสนกุรัง
ครุศาสตร์
493186048
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครุศาสตร์
493186056
นางสาวกรรณิกา ฝ่ายพรม
ครุศาสตร์
493186058
นางกาญจนา ชาติชำนาญ
ครุศาสตร์
493186061
นางขนิษฐา แก้วมา
ครุศาสตร์
493186064
นางสาวนงนุช สมอาภรณ์
ครุศาสตร์
493186066
นางนุสรา คำศรี
ครุศาสตร์
493186071
นางปัทมา อำไพพิศ
ครุศาสตร์
493186072
นางเปรมดิ์มิกา นันกวน
ครุศาสตร์
493186079
นางสาวอรกัญญา ฉ่ำโสฬส
ครุศาสตร์
493186080
นางสาวลัทธิฝน อันทามา
ครุศาสตร์
493186087
นางสุกัญญา โตสกุล
ครุศาสตร์
493186088
นางสุพรรณี หมอดี
ครุศาสตร์
493186090
นางเสาวรี อาสานอก
ครุศาสตร์
493330064
นายเกษมศักดิ์ อนันรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
493330151
นายสุทัศน์ คตโคตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
493341012
นายศุภฤกษ์ ศรีคุณ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
494210009
นางสาวอรอนงค์ มงคลอินทร์
วิทยาศาสตร์
รวมทั้งหมด 8818 คน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>