สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
504256024
นางสาวพรทิพย์ สะเมนรัมย์
วิทยาศาสตร์
504256025
นางสาวมัลลิกา นพรัตน์
วิทยาศาสตร์
504256030
นางสาวศิรินทรา กิจคณะ
วิทยาศาสตร์
504256033
นางสาวอัญชนา คงดี
วิทยาศาสตร์
504258007
นายพยุง ฉวีรัมย์
เทคโนโลยีการเกษตร
504258010
นายวัชรพงษ์ กุยรัมย์
เทคโนโลยีการเกษตร
504258011
นายรติกร รัตนปู
เทคโนโลยีการเกษตร
504258013
นายวีรวัฒน์ กุลรักษา
เทคโนโลยีการเกษตร
504258016
นายอำนาจ ปรังประโคน
เทคโนโลยีการเกษตร
504277006
นายอาทิตย์ เพ็งประโคน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
504278003
นายพริษฐ์ การัมย์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
504278013
นายสิทธิศักดิ์ แก้วสุริยา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
504307017
นายเลิศศักดิ์ สาวรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504315033
นายทศพล สีสุดทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504325006
นายณันฐสรณ์ บุญวัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504327001
นายชาคริต ศรีแก้ว
วิทยาการจัดการ
504329002
นายเกียรติชัย เมโฆ
วิทยาการจัดการ
504329007
นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์
วิทยาการจัดการ
504330028
นางสาวเปมิกา โทนะพันธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504340002
นายธนพล ศรีพรหม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504340011
นางสาวสุภาวีร์ ศิรเฉลิมพงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504341001
นายกฤษดา เจริญรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504341003
นายโกวิท ทองอินทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504341004
นายโกวิทย์ กองสอาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504341028
นางสาวนุชจรี ทิพย์สงคราม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504351001
นายทรงวุฒิ หมั่นประโคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504351005
นายปัณณวิช โรปรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504351007
นางสาวสุกัญญา โอรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504401003
นายชนินทร์ หงษ์ทอง
วิทยาการจัดการ
504401042
นายศิรุตม์ สุขเกษม
วิทยาการจัดการ
504401053
นางสาววรรณนิษา ศรีณรงค์
วิทยาการจัดการ
504402101
นายจิรพัฒน์ ปรัชญพฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
504402154
นางสาวงามจิต ชาติภูธร
วิทยาการจัดการ
504402185
นางสาวพินารีย์ เสาเกลียว
วิทยาการจัดการ
505402054
นางณัฐชยา โตหนึ่ง
วิทยาการจัดการ
50A102004
นายตติยฌาน โคตรประทุม
ครุศาสตร์
50A102005
นายวิวัฒน์ ตรึกตรองรัมย์
ครุศาสตร์
50A102007
นางสาวกรรณิการ์ สุทธิ
ครุศาสตร์
50A102008
นางสาวกาญจนา นาพิมพ์
ครุศาสตร์
50A102009
นางสาวกานดา รูปจำลอง
ครุศาสตร์
50A102010
นางสาวเกศนีย์ เพ็งทองหลาง
ครุศาสตร์
50A102011
นางสาวฆัสรา สุ่มเสริม
ครุศาสตร์
50A102012
นางสาวจันทนา บัวเผื่อน
ครุศาสตร์
50A102013
นางสาวจิณณ์จุฑา สายชมภู
ครุศาสตร์
50A102014
นางสาวจีรภัทร จันทะสอน
ครุศาสตร์
50A102015
นางสาวจุฑามาศ โชคกลาง
ครุศาสตร์
50A102016
นางสาวจุฑารัตน์ ปัดไธสง
ครุศาสตร์
50A102017
นางสาวจุฬารัตน์ สอนไธสง
ครุศาสตร์
50A102018
นางสาวชวิดา ดีรัมย์
ครุศาสตร์
50A102019
นางสาวณัชชา นุยืนรัมย์
ครุศาสตร์
50A102020
นางสาวณัฐวดี แปลนดี
ครุศาสตร์
50A102021
นางสาวเดือนเพ็ญ คำคูเมือง
ครุศาสตร์
50A102022
นางสาวทักพิรุณ ไทยรัมย์
ครุศาสตร์
50A102023
นางสาวทิพย์พญา สายรัมย์
ครุศาสตร์
50A102027
นางสาวปรีญานุช ปราบสกุล
ครุศาสตร์
50A102029
นางสาวนุชสรา เพชรเลิศ
ครุศาสตร์
50A102030
นางสาวบุษบง มหาชัย
ครุศาสตร์
50A102032
นางสาวเบญจมาศ เจิงรัมย์
ครุศาสตร์
50A102034
นางสาวประภาพร สิมอุตร
ครุศาสตร์
50A102039
นางสาวปัทมา ไลไธสง
ครุศาสตร์
50A102040
นางสาวพฤกษา แฟ้นประโคน
ครุศาสตร์
50A102041
นางสาวพิศมัย ปุลิโส
ครุศาสตร์
50A102042
นางสาวเพ็ญนภา สาวไชย
ครุศาสตร์
50A102045
นางสาวสุนิสา สายสอ
ครุศาสตร์
50A102046
นายพันลภ โสภากุล
ครุศาสตร์
50A102047
นายยศมนู นามไพร
ครุศาสตร์
50A102048
นางสาวจาริยา เคล้าพิมาย
ครุศาสตร์
50A102049
นางสาวนุชพร อุพลรัมย์
ครุศาสตร์
50A102050
นางสาวพรรษา ภิรมย์ชาติ
ครุศาสตร์
50A102051
นางสาวภรณี สุดประโคน
ครุศาสตร์
50A102053
นางสาวภรณ์ทิพย์ สุขมิน
ครุศาสตร์
50A102054
นางสาวมยุรฉัตร จำปางาม
ครุศาสตร์
50A102055
นางสาวมุขรินทร์ พวงกระโทก
ครุศาสตร์
50A102056
นางสาวรจนา ราสระคู
ครุศาสตร์
50A102059
นางสาวราตรี ยายิรัมย์
ครุศาสตร์
50A102062
นางสาววราภรณ์ ประชุมศรี
ครุศาสตร์
50A102063
นางสาววราภรณ์ สงกูล
ครุศาสตร์
50A102065
นางสาววันนิภา โสประโคน
ครุศาสตร์
50A102066
นางสาววัลลภา หงษ์สูง
ครุศาสตร์
50A102068
นางสาววาริณี มนจิ้งหรีด
ครุศาสตร์
50A102069
นางสาววาสิณี สมานทรัพย์
ครุศาสตร์
50A102070
นางสาววิภาดา กาญกันหา
ครุศาสตร์
50A102071
นางสาวศิริโสภา กรุมรัมย์
ครุศาสตร์
50A102072
นางสาวสุชาดา กองศรี
ครุศาสตร์
50A102073
นางสาวสุดาพร เดชพรมรัมย์
ครุศาสตร์
50A102074
นางสาวสุธาสินี มีเจริญ
ครุศาสตร์
50A102075
นางสาวสุภรา ฉ่ำโสฬส
ครุศาสตร์
50A102076
นางสาวสุมาลี เจียมจิตร
ครุศาสตร์
50A102078
นางสาวอนุสรา คิดกล้า
ครุศาสตร์
50A102080
นางสาวอรทัย ด้ายรินรัมย์
ครุศาสตร์
50A102081
นางสาวอรพรรณ แสนโชติ
ครุศาสตร์
50A102083
นางสาวอริสา รัตนบุรี
ครุศาสตร์
50A102085
นางสาวอารีย์ จรผักแว่น
ครุศาสตร์
50A102086
นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครุศาสตร์
50A102088
นางสาวอุษา สืบชาติ
ครุศาสตร์
50A104002
นายคมจักร สุขเสริม
ครุศาสตร์
50A104003
นายจรูญ หอมดวง
ครุศาสตร์
50A104004
นายจักรพันธ์ ปุริตังสันโต
ครุศาสตร์
50A104006
นายธวัชชัย ห่านคำวงค์
ครุศาสตร์
50A104007
นายนภา ปุญยะสาร
ครุศาสตร์
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>