สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์




รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
50A104008
นายนิพนธ์ ไชยศรีรัมย์
ครุศาสตร์
50A104010
นายบุรินทร์ บทไธสง
ครุศาสตร์
50A104011
นายพงษ์ยศ ประนมรัมย์
ครุศาสตร์
50A104012
นายพลากร ปาประโคน
ครุศาสตร์
50A104013
นายภูวนารถ ไปนาวะดี
ครุศาสตร์
50A104015
นายศักดิ์ดา เพ็งประโคน
ครุศาสตร์
50A104016
นายสมชาย ไชยโย
ครุศาสตร์
50A104019
นายอิศรา ซอสันเทียะ
ครุศาสตร์
50A104020
นายอุกฤษ เทียนศรี
ครุศาสตร์
50A104024
นายพลวัฒน์ แสนพลสาร
ครุศาสตร์
50A104025
นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครุศาสตร์
50A104028
นายกิตติพงษ์ บุญทีฆ์
ครุศาสตร์
50A106002
นายกิตติพงษ์ บุญเสม
ครุศาสตร์
50A106003
นายเกรียงศักดิ์ นำมะโก
ครุศาสตร์
50A106006
นายชินวัฒน์ สายแก้ว
ครุศาสตร์
50A106007
นายณรงค์เดช ศรีอนุตร์
ครุศาสตร์
50A106008
นายณัฐพงษ์ อุปภักดี
ครุศาสตร์
50A106010
นายเดชาวัต รังแก้ว
ครุศาสตร์
50A106013
นายเทวินทร์ หุตะวัฒนะ
ครุศาสตร์
50A106015
นายบัณฑิต อุ่นจิตร
ครุศาสตร์
50A106016
นายบุญส่ง ศักดิ์ศิริ
ครุศาสตร์
50A106017
นายปรัชญา เสาวโค
ครุศาสตร์
50A106018
นายปรีดา สุมาลี
ครุศาสตร์
50A106019
นายพชร แพงไธสง
ครุศาสตร์
50A106021
นายภาณุพงศ์ ไทยน้อย
ครุศาสตร์
50A106023
นายมนตรี กรรณรัมย์
ครุศาสตร์
50A106024
นายวรเชษฐ กะสินรัมย์
ครุศาสตร์
50A106025
นายวริทธิ์ วรนุช
ครุศาสตร์
50A106027
นายวสันต์ อยู่สบาย
ครุศาสตร์
50A106029
นายวานิช อินคงงาม
ครุศาสตร์
50A106031
นายศรายุทธ ก่ายกอง
ครุศาสตร์
50A106032
นายศิวัช ชาญประโคน
ครุศาสตร์
50A106035
นายสุพจน์ นนทศิลา
ครุศาสตร์
50A106036
นายสุรชัย สุภาพ
ครุศาสตร์
50A106037
นายสุวิชัย ขมรัมย์
ครุศาสตร์
50A106038
นายสุวิสิทธิ์ รัตนสุข
ครุศาสตร์
50A106039
นายอธิวัฒน์ เตชะพุฒ
ครุศาสตร์
50A106042
นายอภินันท์ หอมดวง
ครุศาสตร์
50A106043
นายอาทิตย์ เจียมจิตร์
ครุศาสตร์
50A106045
นายอุทัย ปุราเส
ครุศาสตร์
50A106047
นางสาวบุษบา พาสว่าง
ครุศาสตร์
50A106049
นางสาววันวิสาข์ ศรีผดุง
ครุศาสตร์
50A106050
นางสาวศิริวรรณ ชีช้าง
ครุศาสตร์
50A106052
นางสาวสิริภาภรณ์ ไชยสุริยงค์
ครุศาสตร์
50A106054
นายคฑาวุธ สุวรรณชาลี
ครุศาสตร์
50A106055
นายวีรยุทธ นิเวียงรัมย์
ครุศาสตร์
50A110001
นายกอบเกียรติ โคมารัมย์
ครุศาสตร์
50A110002
นายกิตติกุล การะเกศ
ครุศาสตร์
50A110004
นายไชยยนต์ ปานกลาง
ครุศาสตร์
50A110006
นายทรงเกียรติ ปุริโส
ครุศาสตร์
50A110008
นายธีรพงศ์ ปะทิรัมย์
ครุศาสตร์
50A110011
นายพิเชษฐ์ แก้วกล้า
ครุศาสตร์
50A110016
นายสุพรรณ จันทร
ครุศาสตร์
50A110018
นายสุรสิทธิ์ เริงรื่น
ครุศาสตร์
50A110020
นางสาวชนิสรา เฉยกลาง
ครุศาสตร์
50A110021
นางสาวชุติกาญจน์ โชรัมย์
ครุศาสตร์
50A110022
นางสาวฐิมาพร ชัยชุมพล
ครุศาสตร์
50A110023
นางสาวดวงเดือน ดอนกระโทก
ครุศาสตร์
50A110024
นางสาวทิพวรรณ ตันติคชาภรณ์
ครุศาสตร์
50A110026
นางสาวนิตติกา ศิริยา
ครุศาสตร์
50A110027
นางสาวนิตยา กล่อมอิ่ม
ครุศาสตร์
50A110028
นางสาวเบ็ญจรัตน์ กิ่งภาร
ครุศาสตร์
50A110029
นางสาวพรพรรณ ครองยุทธ
ครุศาสตร์
50A110030
นางสาวพรรนิภา ปอแก้ว
ครุศาสตร์
50A110031
นางสาวเพ็ญนภา ไชยคิรี
ครุศาสตร์
50A110033
นางสาวรังสิยา พริ้งเพราะ
ครุศาสตร์
50A110034
นางสาวรุ่งนภา เสริญไธสง
ครุศาสตร์
50A110035
นางสาววรรณพร คงน้ำ
ครุศาสตร์
50A110036
นางสาววิกานดา พรหมสุรินทร์
ครุศาสตร์
50A110037
นางสาววิภาณี ศรีวิเศษ
ครุศาสตร์
50A110038
นางสาววิสา วุฒิวงศ์
ครุศาสตร์
50A110039
นางสาวศิรินภา อุตราศรี
ครุศาสตร์
50A110042
นางสาวศิริวิมลธา วงศ์ทิมารัตน์
ครุศาสตร์
50A110043
นางสาวสมฤดี กางรัมย์
ครุศาสตร์
50A110044
นางสาวสังวาลย์ วาทิรอยรัมย์
ครุศาสตร์
50A110045
นางสาวสายฝน ภาคคำ
ครุศาสตร์
50A110047
นางสาวสุราพร ชำรัมย์
ครุศาสตร์
50A110048
นางสาวสุลานนท์ มีแสวง
ครุศาสตร์
50A110049
นางสาวสุวรรณา บุตรสุด
ครุศาสตร์
50A110051
นางสาวพิมลพักตร์ ปะทะรัมย์
ครุศาสตร์
50A110052
นางสาวยุวัลลา พลเวียง
ครุศาสตร์
50A121001
นายรสวัฒน์ แหลมชิม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121002
นายชูศักดิ์ แก้วใส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121004
นายอัครพล ปุ๊กสูงเนิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121005
นางสาวทัศนีย์ ชาญศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121006
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121008
นางสาวพชร แก้วจงกุล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121009
นางสาวรจนา จามิกร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121010
นางสาวศิริวรรณ สองห้องนอก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A121011
นางสาวอุษณีย์ เสือประโคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50A140001
นายกฤษดา กันรัมย์
ครุศาสตร์
50A140002
นายคมกริด พรมนัส
ครุศาสตร์
50A140003
นายคมกฤช จารุวงศ์
ครุศาสตร์
50A140006
นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยศาสตร์
ครุศาสตร์
50A140007
นายณรงค์ฤทธิ์ บุญหลัง
ครุศาสตร์
50A140009
นายธัญชนิต มุ่งเจียกกลาง
ครุศาสตร์
50A140012
นายราชศักดิ์ กาประโคน
ครุศาสตร์
50A140013
นายสถาพร เปล่งเมือง
ครุศาสตร์
50A140014
นายอานุภาพ ชาติรัมย์
ครุศาสตร์
50A140017
นางสาวจุฑามาส ปุ่นประโคน
ครุศาสตร์
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>