สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
530112302040
นางสาวน้ำค้าง กาลอินทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302042
นางสาวภานุมาส เซิ้งสูงเนิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302043
นางสาวรัตนาภรณ์ บุษยาตรัส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302044
นายวงศ์วสันต์ เชียดรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302045
นางสาววนิดา ตองติดรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302046
นางสาววราภรณ์ ภูแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302047
นางสาวศศิวิมล แสงลุน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302048
นางสาวศันสนีย์ สุขยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302049
นางสาวสุมิตรา กังจุฬามณี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112302050
นางสาวเสาวลักษณ์ เล็กชะอุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303001
นายพงษ์พันธ์ สีหวงษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303004
นางสาวสุดารัตน์ ศิริเลิศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303005
นางสาวศิวพร อินโพนทัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303006
นางสาวณิชา ตื่นเต้นดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303007
นางสาวรัตนาภรณ์ ทับสุลิ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303009
นางสาวจันทิมา สว่างอารมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303010
นางสาวเอื้อมพร อับดุลลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303012
นางสาวพจมาน พละศักดิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303013
นางสาวศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303015
นางสาวปาลิตา ประกอบดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303016
นางสาวขวัญเรือน ชีวะไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303017
นายโชคชัย ผิวทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303018
นางสาวฐาปะณี ดวงเดือน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303020
นางสาวทิพย์รัตน์ สีลาโส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303021
นางสาวบุษยา นามวงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303022
นางสาวปนัดดา ฝอยจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303024
นางสาวลิลาวัลย์ ดังประสงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303025
นางสาววิภาดา บุญมาก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303026
นายศักดิ์ชัย สหุนาลุ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303027
นางสาวศิริพร สวัสดิผล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303029
นางสาวอนุสรา เกลียวทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303031
นางสาวปิยาพัชร พวงไธสง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303034
นางสาวธมลวรรณ หงษ์ทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303035
นางสาวเบญญาภัสร์ ปุตตะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303036
นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ตรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303037
นางสาวปวีณา ไกรษร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303042
นายวิษณุ เสมียนรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303044
นางสาวสุจิรา สุริยะก้านตง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303045
นางสาวอาริสา มงคลอินทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303046
นายอำนวย น้ำคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303047
นางสาวอำภา แสนกล้า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303048
นางสาวปัทมวรรณ มณีกัญย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303049
นายสหพล อุดม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303050
นางสาวกัญญาวีร์ ชัยพินิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303051
นายเฮนรี่ ไมสตอรส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112303052
นางสาววันงาม สุทธิ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323001
นายอดิศร คำจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323002
นายกิตติชัย คำจะนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323003
นายวรเชษฐ์ ศรีพลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323004
นายจิระ สันโดษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323005
นายจรัล เกิดมะเริง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323006
นางสาวณัฐกานต์ วรรณทะมาศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323007
นายพลรบ ขวัญดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323008
นางสาวสุดารัตน์ มาสะรักษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323009
นางสาวณัฐวดี มารมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323010
นางสาวนันทิดา ราชมงคล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323011
นางสาววิยะดา จิมานัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323012
นายคัมภีร์ บุญกลอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323013
นายเตชิต หาญวารี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323015
นายสมเกียรติ แก้ววิจิตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323016
นายอำนาจ สุระพงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323017
นายอนุพนธ์ จะริบรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323019
นายเอกรัตน์ รอยประโคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323022
นางสาวทัศนีย์ ดัดถุยาวัตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323025
นางสาวบุษกร ทะเลิงรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323026
นางสาวระพีพรรณ จีนสันเทียะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323029
นายสุนทร พันธ์ศิริ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323030
นางสาวสุพัตรา กะตะศิลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323031
นางสาวสุพัตรา บุญประเสริฐ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323032
นางสาวอรวรรณ แสงอุ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323033
นางสาวอุษณีย์ ชำเลืองฤทธิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323034
นางสาวอุษา สภาสุวรรณกุล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323035
นางสาวสุกัญญา ชะงอนรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323036
นางสาวจาฏุพัฒน์ นะราวงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323037
นายชาคริต พิชิตโชคชัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323039
นายธีรพล มีภักดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323040
นายมานิตย์ เจริญสุข
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323041
นายฤทธิเดช โสมะมี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323042
นายวีระยุทธ ศิลาอาจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323043
นายวีระศักดิ์ จามิกร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323044
นางสาวศิริพร ลุงไธสง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323046
นางสาวสายพิณ เข็ญกลาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323047
นายสุชาติ อาบสุวรรณ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323049
นางสาวเมทินี สงกูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323050
นางสาวจริยา สุนทรวณิช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323051
นางสาวกาญจนา สำพอส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323053
นายดัสกร เพียขันทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323054
นายพรพิเชฐ ตะวันหะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323055
นายพัลลภ ชวลิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323057
นายอนุวัตร ฟูมะเฟือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112323058
นายรังสรรค์ ชำนาญรบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112324003
นายยุทธนา สงวนรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112324005
นางสาวฤดี พันธ์พรหม
วิทยาการจัดการ
530112324013
นางสาวจันทร์เพ็ญ เปลื้องรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112324017
นางสาวธัญญารัตน์ แหลมประโคน
วิทยาการจัดการ
530112324018
นางสาวกัญภร กลีบเอ็ม
วิทยาการจัดการ
530112324019
นางสาวชาลิสา อุไรแข
วิทยาการจัดการ
530112324022
นางสาวพรทิพย์ สุขจิตร
วิทยาการจัดการ
530112324025
นางสาววรรณิสา ศิลจันทึก
วิทยาการจัดการ
530112324027
นางสาววิมลรัตน์ ภักดีแดง
วิทยาการจัดการ
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>