สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
530112324028
นายวีรยุทธ ยึนประโคน
วิทยาการจัดการ
530112324029
นางสาวสาลินี เรืองรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112324030
นางสาวสุนิษา เหวยรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112324031
นางสาวสุปราณี เข็มรุกขา
วิทยาการจัดการ
530112324032
นายสุรศักดิ์ ยูซูฟี
วิทยาการจัดการ
530112324034
นางสาวอรวรรณ รัตตะ
วิทยาการจัดการ
530112324035
นางสาวไอลดา รัตน์นนท์
วิทยาการจัดการ
530112324037
นางสาวจิราวรรณ เจียมรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112324038
นางสาวทิวาพร ไชยสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
530112324040
นางสาววรรณิสา เพ็งกระโทก
วิทยาการจัดการ
530112324042
นางสาวสวลี ยินดีรส
วิทยาการจัดการ
530112324044
นางสาวสุกัญญา ศรีสุข
วิทยาการจัดการ
530112324046
นางสาวสุปราณี พะเนินรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112324048
นางสาวอนงค์นาถ ศุภศร
วิทยาการจัดการ
530112324049
นางสาวกาญจนา เฉยกลาง
วิทยาการจัดการ
530112324050
นางสาวรีดา ไท
วิทยาการจัดการ
530112324051
นายสำนาง วูน
วิทยาการจัดการ
530112324052
นายดาราวุฒิ ตัน
วิทยาการจัดการ
530112325003
นายวัชรินทร์ แก่นชัยภูมิ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325006
นายเจตริน จันทร์กลางเดือน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325007
นายชูเดช ปลดรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325008
นายสุทิวัส การรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325009
นายอรรถพล บูรณ์เจริญ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325010
นายกรวิทย์ อินกะสังข์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325012
นายดลทชา ประกาศวุฒิชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325013
นายนราวุฒิ มะริดรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325014
นายบรรพต แสงเพชร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325015
นายปรเมศวร์ รัตนสุวรรณ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325016
นายภูมิฉัตรภัทร์ คงกระพันธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325024
นายภูเบศร์ เสือชุมแสง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325025
นายวนบดี โททอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325027
นายสุรศักดิ์ สิงห์ชัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325030
นายฐาปนพงศ์ โสขวัญฟ้า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325031
นายปิยะศักดิ์ มาพบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112325033
นายพงศ์ศักดิ์ นิพันรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340001
นายมนต์ชัย มะหิงพันธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340002
นางสาวพรสุดา สุขจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340003
นางสาววิลาวัลย์ แสงพันธุ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340005
นางสาวอธิชา ตรีวิเศษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340007
นางสาวแก้วกาน จุมพลมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340008
นายดุษฎี วงษ์มี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340012
นางสาวปวีณา บุญธง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340022
นางสาวหฤทัยวรรณ สายกลิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340023
นางสาวศิรินภา สาวสุด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340024
นายณัฐวุฒิพงษ์ ฝาคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340025
นางสาวรัชดา เจตินัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340026
นางสาวนาฏนลิน บุญโชติวิวัฒน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340027
นางสาวอมรรัตน์ วาปีนัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340029
นายสรรพัชญ ขอบพิมาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112340030
นายสุทธิชัย ยั่งยืน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341001
นายจิรายุ แสนปลื้ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341002
นายสันติราษฎร์ สิงห์ยอย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341004
นายรณชัย เสงี่ยมศักดิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341005
นายปฏิพัทธ์ จารุวงษ์เสถียร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341006
นายนิกร โกยรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341011
นางสาวนาถฤดี ฉิมจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341016
นางสาวสุธาสินี นาราช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341019
นายอัมรินทร์ วิชวรีย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341020
นายโอภาส โอภาษี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341021
นายไกรสุวิทย์ ยือรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341026
นายวัชระพันธ์ ขันทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341028
นายสิทธิกร สุขมะณี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341033
นายเกียรติศักดิ์ กะจะนอก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341034
นายชรินทร์ เดื่อไธสง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341035
นายธีระวัฒน์ พันธุ์วงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112341049
นายอนรรฆวิญญ์ สัตตะพันธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530112406001
นางสาวญานี เมินดี
วิทยาการจัดการ
530112406002
นางสาวทิพารัตน์ เชิดเกีย
วิทยาการจัดการ
530112406003
นางสาวกัลย์สุดา จะกอ
วิทยาการจัดการ
530112406004
นางสาวเกษฎาพร สุนนทราช
วิทยาการจัดการ
530112406006
นางสาวนิตยา เสามั่น
วิทยาการจัดการ
530112406007
นางสาวจิราภรณ์ อินทนิตย์
วิทยาการจัดการ
530112406008
นายชาติ บินรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112406009
นางสาวพัชรา หูประโคน
วิทยาการจัดการ
530112406010
นางสาวไพลิน กล้าหาญ
วิทยาการจัดการ
530112406012
นางสาวศศิธร การรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112406014
นางสาวสุพัตรา จินโจ
วิทยาการจัดการ
530112406015
นางสาวสุภาวดี การเพียร
วิทยาการจัดการ
530112406017
นางสาวอภิญญา เอกรักษา
วิทยาการจัดการ
530112406019
นางสาวฐานมาส อุส่าห์ดี
วิทยาการจัดการ
530112406021
นางสาวปรียานุช ยินดีรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112406022
นางสาวปาริชาติ อินทร์ศรี
วิทยาการจัดการ
530112406023
นางสาวพัชราภรณ์ สวงรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112406024
นางสาวรัตนาภรณ์ สวัสดี
วิทยาการจัดการ
530112406025
นางสาวลัดดาวัลย์ เรืองไพศาล
วิทยาการจัดการ
530112406026
นางสาวศิริประภา พิมพ์โคตร
วิทยาการจัดการ
530112406030
นายโสดันนารา พ๊อง
วิทยาการจัดการ
530112406031
นายลีวิฤทธิ์ วัน
วิทยาการจัดการ
530112406034
นางสาวธัญญรัตน์ อวงประโคน
วิทยาการจัดการ
530112406036
นางสาวปวีณา งัดขุนทด
วิทยาการจัดการ
530112406037
นางสาวปิยมน โสมสุข
วิทยาการจัดการ
530112406039
นางสาวพรพิมล เสาคำ
วิทยาการจัดการ
530112406041
นางสาวษาสุณี บุราณสุข
วิทยาการจัดการ
530112406042
นางสาวสมพร เดชกุลรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112406043
นางสาวสุมิตตา คามวาสี
วิทยาการจัดการ
530112407002
นางสาววิริน เจริญรัมย์
วิทยาการจัดการ
530112407003
นางสาวธุวพร สุดเทียน
วิทยาการจัดการ
530112407006
นางสาวสาวิตรี ตุ้ยตะคุ
วิทยาการจัดการ
530112407007
นางสาวศุภลักษณ์ เพียรชนะ
วิทยาการจัดการ
530112407008
นางสาวพรสุดา กลองกระโทก
วิทยาการจัดการ
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>