สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
530132323007
นางสาวกชกร สาระโวหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132323011
นายยุทธศักดิ์ หีบทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132323012
นายอนุชา เห็มภูมิ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132323016
นางชัชฎาพร ดะขุนทด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132323023
นายคมกริช พรมพิลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132323026
นางสาวชัชรี บุญโสม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132323028
นางสาวสุนิษา แก้วโชติ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132408002
นางสาวพนิดา รอยสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
530132408004
นางสาวเขมิกา มีน้อย
วิทยาการจัดการ
530132408006
นายอานุภาพ เริ่มต้น
วิทยาการจัดการ
530132408013
นางสาวจิราภรณ์ ลอยไธสง
วิทยาการจัดการ
530132408020
นายณัฐกร บุญโพธิ์
วิทยาการจัดการ
530132408021
นางสาวชีวาพร ชัยศิริ
วิทยาการจัดการ
530132408022
นางนิภาพร ศรีคราม
วิทยาการจัดการ
530132408024
นางสาวสุภัทรา วาลี
วิทยาการจัดการ
530132408026
นายกฤษณ์ พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
วิทยาการจัดการ
530132408029
นายสุวิทย์ ไกรเสือ
วิทยาการจัดการ
530132408039
นายกิตติพงษ์ เหลือถนอม
วิทยาการจัดการ
530132408040
นายยุรธีร์ ภูริภัทรเศรษฐ์
วิทยาการจัดการ
530132408042
นางสาวอาฐิติยา มหาวสุ
วิทยาการจัดการ
530132411004
นางสาวธรณี กัลป์เจริญศรี
วิทยาการจัดการ
530132411006
นางสาววราภรณ์ รวมรัมย์
วิทยาการจัดการ
530132411013
นางสาวดวงใจ คาประโคน
วิทยาการจัดการ
530132411023
นางสาวศศิประภา ตาชูชาติ
วิทยาการจัดการ
530132411025
นายบุญงาม วันไทย
วิทยาการจัดการ
530132411026
นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์
วิทยาการจัดการ
530132411029
นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ผู่
วิทยาการจัดการ
530132411030
นางสาวทิพย์สุดา ทานกระโทก
วิทยาการจัดการ
530132411034
นางสาวประภาสิริ ศรีวิกรานต์โยธิน
วิทยาการจัดการ
530132411039
นางสาวชลธิชา เคนานัน
วิทยาการจัดการ
530132411042
นางสาวฐิติมา ตรัยราช
วิทยาการจัดการ
530132411046
นายพงศ์พันธ์ ถาวรวรรณศิลป์
วิทยาการจัดการ
530132801002
นางสาวมณีรัตน์ แสนรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801003
นางสาวกาญจนา จุฬามณี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801004
นางสาวศิริรัตน์ เทพชาติ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801005
นายอำพล ตึกสูงเนิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801006
นายสมานชัย ดีเลิศรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801009
นางสาวศรัญญา ศึกรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801011
นายภูวนัย ไกรเสือ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801012
นางสาวลัดดาวรรณ ยอดเยี่ยมแกร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801013
นายบุญแก้ว ยินดีรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801014
นายวิทยา สาวะรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801015
นายณัฐพงศ์ คำหมื่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801017
นายนิกูล ซาซาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801018
นางเป้า สุขเจริญ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801019
นางทุมมี ภานุวงษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801020
นายเสถียร สุขนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801021
นายสมเกียรติ แก้วนรา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801023
นายรังสรรค์ พันสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801024
นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801026
นายจิตกร มีหวายหลึม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801027
นายจักรกริช ล้มรุก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801028
นายธนวัฒน์ โสภา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801030
ดาบตำรวจจีระพันธ์ วาลีประโคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801032
นางสาวณัฐนันท์ ชัยชุมพล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801033
นายพลพินิจ อ่อนคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801034
นายอัคราทร ศีลแสน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801035
นายพัทธมน วิสุทธิอาภา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801036
นางสาววรรณิศา จูมวันทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801037
ดาบตำรวจพงษ์ณวี เหลาคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801038
ดาบตำรวจหญิงมณี ปักกาโต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801042
นางสาวนิภาพร พวงมาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801044
นางสาวมณัฐชญา แอกประโคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801049
นายสุกิจ ฉายเนตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801050
นายจตุพร ปราบริปู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801052
นางสาวพนารัตน์ สวัสดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801055
จ่าเอกสรณ์พัฒน์ ธนธรรมนนท์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801056
นางสาวหนึ่งฤทัย ทอนสูงเนิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801057
นายอภิรักษ์ ห่านคำวงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801059
นายทนงศักดิ์ ภิรมย์นาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801061
นายปริญญา กล้าณรงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801065
นายวัชระ วังใหญ่รัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801073
นางสาวกาญจนา ภูสำเภา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801074
นางสุขปราณีย์ ดีระดา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801077
สิบตำรวจเอกสุริยา กมลเจตนศรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801091
นายสมคิด สุวทิตย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801094
นางสาววราภรณ์ บุญทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801097
นางสาวปวีณา แบ่งรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801101
นายกมล บุญรวม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801102
นายเดชา ขาลรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801105
นายจักรพันธ์ คิดค้าพณากิตติพัฒน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801106
นางลัดดาวัลย์ ปรักเอโก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132801108
นางสาวรัชนี สมรูป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901001
นายไพรัตน์ งามสะพรั่ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901002
นายจิรพงษ์ เศรษฐปิยานนท์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901003
นางสาวเนตรนภา สาคีรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901004
นายอารีย์ นาราช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901007
นายสุบัญชา อุ่นคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901010
จ่าสิบโทสุจินต์ พลแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901013
ดาบตำรวจเมธา ณรงค์เบญญาสุทธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901019
นางสาวอุรารัตน์ วายโสกา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901020
ดาบตำรวจศุภัช บ้านกระโทก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901023
นางสาวสมพร สิทธิประภา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901024
นางสาวประสาทพร ประสาทเขตต์การ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901025
นายพงษ์ศักดิ์ ภูสิมมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530132901028
นายพงศกร เสาโร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530133106049
นายพิมาน โสขวัญฟ้า
ครุศาสตร์
530133186003
นางสาวเกษมศรี กายแก้ว
ครุศาสตร์
530133186018
นางสาวประทุม เต้นปักษี
ครุศาสตร์
530133186023
นางสาวกนกวรรณ ดอกขาวรัมย์
ครุศาสตร์
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>