สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
530133186031
นางยุพิน กะซิรัมย์
ครุศาสตร์
530133186062
นางสาวกัลยา ลิออนรัมย์
ครุศาสตร์
530133186076
นางสาวธิดารัตน์ ทองเรือง
ครุศาสตร์
530133186081
นางสุมาลี สมภาค
ครุศาสตร์
530133186082
นางสาวลลณา กะสันรัมย์
ครุศาสตร์
530133186092
นางเบญจมาภรณ์ พัดชา
ครุศาสตร์
530133186120
นางสาวพรทิพย์ พรมศรี
ครุศาสตร์
530133186141
นางสาวปาริชาต สุขประเสริฐ
ครุศาสตร์
530426021001
นายคมศักดิ์ ชมภูวงษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021005
นายดอกรัก อภัยเดช
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021006
นายปวริศร สาโรจน์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021010
นายวัชระ มะรังศรี
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021012
นายโสภณ ชุมพลศักดิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021014
นางสาวอุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021015
นางกรรณิการ์ สุดตาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021016
นางจันทร์เพ็ญ สุขทวี
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021017
นางสาวช่อเพชร วงศ์เสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021022
นางปาริชาติ ขามประโคน
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021024
นางภาวิณี ศรีสง่า
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021025
นายกฤษขจร ศรีถาวร
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021032
นายไพรวัลย์ จันทเสน
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021034
นายศรวิศิษย์ ภูมิทัศน์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021037
พระเสรี สวัสดิ์เอื้อ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021038
นางกฤตยา เรืองรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021040
นางแจ้ง บุตรโสภา
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021041
นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021043
นางปณิตา โสภาชัย
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021044
นางวิยะดา โอทารัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021046
นางสายสมร อักษร
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021049
นายณัฐชาญ ยางเครือ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021050
นายบุญเลี้ยง บุหงาในเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021051
นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021052
นายพนัส ด้วงเอก
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021056
นางกัญญาพัชร์ วิชัยรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021059
นางสาวนันท์นภัส โซรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021060
นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021061
นางวชิราภรณ์ สีลาแยง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021064
นางศิราภรณ์ ช่วยบำรุง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021068
นายอัษราวุฒิ จันทะแสง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021069
นายเด่นมหาชัย นันธิษา
บัณฑิตวิทยาลัย
530426021072
นางสาววิมลมาศ การเพียร
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022001
นายเฉลิมพล วาลีประโคน
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022003
นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022004
นายพงศธร คิดรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022007
นางสาวกฤติยากรณ์ สำรวมจิต
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022008
นางสาวจุฑารัตน์ หรีกประโคน
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022013
นางสาวพรพิมล ครองชื่น
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022014
นางพุทธชาติ ฉ่ำเมืองปักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022015
นางเพ็ญประกาย สุขสังข์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022017
นางสาววารุณี สุขชูเจริญกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022019
นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022020
นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022022
นางสาวสุภาพร มณีสัย
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022024
นางสาวโสภิตา สาลี
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022026
นายชนาธิป ดวงตาแสง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022029
นายเริงศักดิ์ แพพิพัฒน์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022031
นางจิตราวดี จิราวัฒนาพร
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022032
นางจินตนา สุวรรณทา
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022034
นางมณิตา สุขสวัสดิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022035
นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022037
นางวราทิพย์ เหลืองเดชานุรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022038
นางวิภัสรา ศรนารายณ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022040
นางวิไลวรรณ แพพิพัฒน์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022041
นางสาวศรีประภา แจ้งไธสง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022042
นางสงวนศรี นรัฐกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022043
นางสายใจ โชคศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022044
นางสุพรรษา วันสุข
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022046
นางอภิญญา เวียงใต้
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022047
นางสาวอรุณวรรณ อรุณโรจน์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022049
นางจรรยา ปิตรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022055
นายวิษณุ อุพลรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022056
นายศราวุธ เปล่งชัย
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022058
นางจันทิมา เย็นทรัพย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022059
นางจุฬาพร คำพิมูล
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022061
นางบังอร ศีลแสน
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022063
นางสาววิลาวัณย์ ละมุล
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022064
นางสุจิตรา สังข์เสวี
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022066
นางสาวสุภาพร สาทิพจันทร์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426022067
นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย
530426032002
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์สุดา บุญตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
530426032021
นางสาวสุภาวดี คิดรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070001
นายเกริก เชื้อตาพลอย
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070003
สิบตำรวจโทณัฐพร เขียวเกษม
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070005
ดาบตำรวจธนกฤษณ์ โสตถิบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070007
นายธนากร โพธิ์ไข
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070008
นายมาโนช แสงสว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070009
นายรังสิวุฒิ ชำนาญงาม
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070010
นายวิษณุ แผลงประพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070011
นายสธนพงศ์ ศรีนอก
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070014
ร้อยตำรวจเอกเสถียร ดีสร้อย
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070015
ดาบตำรวจอุทิศ ศิริเม
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070017
นางสาวขวัญชนก แก้วจงกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070019
นางสาวฉันท์ผกา พลภักดี
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070020
นางประวีณา ชะนอบรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070021
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญเถิง
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070022
นางสาวมัลลิกา ฉิมพลี
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070023
นางรัชดาพรรณ โพธิ์ไข
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070024
นางสมพิศ มีสุข
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070025
นางสาวสมศรี ฉลาดเฉลียว
บัณฑิตวิทยาลัย
530426070026
นางสุภาพร ก้านเหลือง
บัณฑิตวิทยาลัย
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>