สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
540112323146
นางสาววิไลวรรณ พริ้งเพราะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112323147
นางสาวสุกัญญา ไชยพันโท
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112323148
นางสาวสุพรรษา วิเศษสัตย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112323149
นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกพุฒซ้อน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112323150
นางสาวอภิญญา ชะตารัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112323152
นางสาวอัยลดา ดันไธสง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112323153
นายอรรถพล รัตนพล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112323156
นายประชากร ราชธรรมมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112324003
นายปภพ พูนเจดีย์
วิทยาการจัดการ
540112324004
นายปวริศ สีหาเสน
วิทยาการจัดการ
540112324012
นางสาวขนิษฐา เลิศเสนา
วิทยาการจัดการ
540112324014
นางสาวเจนจิรา กรรณรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324016
นางสาวจิราภรณ์ บุพศิริ
วิทยาการจัดการ
540112324017
นางสาวจุฑามาศ พะนิจรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324018
นางสาวชมพูนุช กลมยา
วิทยาการจัดการ
540112324019
นางสาวชุรดา สินธุประวัติ
วิทยาการจัดการ
540112324020
นางสาวณัฐณิชา ไชยสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
540112324023
นางสาวนภัสภร คุ้มครอง
วิทยาการจัดการ
540112324024
นางสาวนิตยา ทวีสุข
วิทยาการจัดการ
540112324025
นางสาวนิภาพร แดงดารา
วิทยาการจัดการ
540112324026
นางสาวนิรินทร์ เพื่อนรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324027
นางสาวปนัดดา วงศ์ประสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
540112324030
นางสาวพรรณธิภา สุวงษ์
วิทยาการจัดการ
540112324032
นางสาวพัชระ สรสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
540112324036
นางสาวฟารีดา วิเศษชุมพล
วิทยาการจัดการ
540112324037
นางสาวภัศรา วิชัยรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324038
นางสาวมลฤดี มีเงิน
วิทยาการจัดการ
540112324040
นางสาวยุพิณ โคมารัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324042
นางสาวรุ่งทิวา กาละมัง
วิทยาการจัดการ
540112324043
นางสาวรุ่งนภาภรณ์ คะรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324047
นางสาวโฉมสุดา กริดรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324050
นางสาววรวลัญช์ สืบเสาะจบ
วิทยาการจัดการ
540112324053
นางสาวกรัณฑรัตน์ พะนิรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112324055
นางสาวอัญชลี พูนกลาง
วิทยาการจัดการ
540112324056
นางสาวลฎาภา สุรีรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112325001
นายเกียรติภูมิ กองสกุล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325004
นายฉัตรชัย ปุริตังสันโต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325005
นายณัฐพล กระมล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325007
นายตะวัน เจ้าประคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325010
นายธนา วงค์ธนานันท์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325015
นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325017
นายพงษ์เทพ ฉ่ำสันเทียะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325018
นายพัฒนกร อุ่นใจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325019
นายพันธกร สินสุพรรณ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325021
นายพูนศักดิ์ สมสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325025
นายศิริยศ นุยันรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325027
นายสมบูรณ์ ปกประโคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325028
นายสุรศักดิ์ ด่านกลาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325032
นางสาวกรรวี ตั้งประเสริฐวุฒิ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112325035
นายจตุรวิทย์ งามแฉล้ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340001
นายเชิดศักดิ์ ทองทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340002
นายภัณฑวัฒณ์ ผิวจันทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340005
นายวีรชัย สิงห์ลอ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340008
นางสาวกาญจนา สนิทสนม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340009
นางสาวจุฑามาศ อารีรัตน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340010
นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340011
นางสาวชัชฏาภรณ์ เคลื่อนไธสง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340013
นางสาวปวีณา สุดาจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340014
นางสาวปาณิศา ภูวงศ์ผา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340018
นางสาวสุชาดา โกยรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340019
นางสาวสุภาภรณ์ ย่อมกลาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340020
นางสาวสุภารัตน์ มณีแสง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340025
นางสาวศิรินภา ตอรบรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340026
นางสาววิรุฬนี สุวรรณชาลี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112340029
นางสาวรัตนาพร คงเร่ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341001
นายไกรวิทย์ หงษ์ประสิทธิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341004
นายณัฐวัตร ศรีทะวงษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341022
นายวุฒิชัย เพ็ชรรักษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341027
นายอภิสิทธิ์ ทับศรีแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341029
นางสาวขนิษฐา พันธุ์ตะคุ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341032
นางสาวพิศมัย สุวงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341034
นางสาวสาวิตรี เปนนาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341037
นางสาวอริสรา ผิวนวล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112341041
นายอนุกูล ศรีโพนาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540112406005
นายพิสิทธิ์ สายสมนึก
วิทยาการจัดการ
540112406007
นางสาวขนิสา วงค์สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
540112406014
นางสาวประภาพร บุตรทอง
วิทยาการจัดการ
540112406016
นางสาวพิมพ์ใจ เจียวรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112406017
นางสาวมินตรา ศรีดาเรือง
วิทยาการจัดการ
540112406018
นางสาวยุภาวรรณ ยิ้มรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112406019
นางสาววรกานต์ คงสุข
วิทยาการจัดการ
540112406020
นางสาววิระญา พันพวง
วิทยาการจัดการ
540112406021
นางสาวสมัชญา โกติรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112406022
นางสาวสุฑาทิพย์ ประดิษฐวงศ์
วิทยาการจัดการ
540112406025
นางสาวตรีทิพย์ธิดา หล่อประโคน
วิทยาการจัดการ
540112406027
นางสาวกัญญาภัค ลิไธสง
วิทยาการจัดการ
540112406029
นางสาวพรไพลิน ประพนธ์
วิทยาการจัดการ
540112406032
นางสาวกรรณิกา ซ่อนกลิ่น
วิทยาการจัดการ
540112407001
นายธีระพงษ์ วิชัยโย
วิทยาการจัดการ
540112407006
นางสาวจันทร์จิรา กะสินรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112407007
นางสาวฐิติมา พานเงิน
วิทยาการจัดการ
540112407008
นางสาวนงค์ลักษณ์ ยองประโคน
วิทยาการจัดการ
540112407010
นางสาวพรทิพา กระแสจันทร์
วิทยาการจัดการ
540112407012
นางสาววราภรณ์ คำหงษ์
วิทยาการจัดการ
540112407013
นางสาววราภรณ์ โชติรัตน์
วิทยาการจัดการ
540112407014
นางสาววัชรี พิมพ์อักษร
วิทยาการจัดการ
540112407017
นางสาวส้มหวาน จันทวงค์
วิทยาการจัดการ
540112407019
นางสาวสุจิตรา มณีแสง
วิทยาการจัดการ
540112407020
นางสาวสุธัมนากร มิถุนาวงศ์
วิทยาการจัดการ
540112407021
นางสาวสุมาลิน นนตะพันธ์
วิทยาการจัดการ
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>