สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
540112407024
นางสาวสุภาวดี จันทร์พล
วิทยาการจัดการ
540112408003
นายเฉลิมศักดิ์ ชัยรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112408011
นายสิริชาติ พงษ์พยอม
วิทยาการจัดการ
540112408017
นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งพัก
วิทยาการจัดการ
540112408021
นางสาวธนาภรณ์ มะหาลัน
วิทยาการจัดการ
540112408022
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทูลไธสง
วิทยาการจัดการ
540112408024
นางสาวปราณี เบ็ญจคุ้ม
วิทยาการจัดการ
540112408028
นางสาวพัชรา แซ่โค้ว
วิทยาการจัดการ
540112408032
นางสาวยุพา พระพรม
วิทยาการจัดการ
540112408038
นางสาวสุภาวี ชัยวิเศษ
วิทยาการจัดการ
540112408045
นายกนกเชษฐ์ ชินศิริพันธุ์
วิทยาการจัดการ
540112408047
นายชฎิล สุยะ
วิทยาการจัดการ
540112408054
นายสมคิด ลาหัวโทน
วิทยาการจัดการ
540112408061
นางสาวเฉลิมพร สมินทอง
วิทยาการจัดการ
540112408067
นางสาวเบญจวรรณ ขันติ
วิทยาการจัดการ
540112408069
นางสาวปิยาภา ทรัพย์จอเพชร
วิทยาการจัดการ
540112408070
นางสาวพจนา สาลี
วิทยาการจัดการ
540112408071
นางสาวพวงผกา กงประโคน
วิทยาการจัดการ
540112408073
นางสาวพิมพ์ใจ เลิศสกุล
วิทยาการจัดการ
540112408075
นางสาวมะลิวัลย์ แสงใส
วิทยาการจัดการ
540112408076
นางสาวยุพาวดี ชุมรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112408077
นางสาววณิชชา สร้อยพูล
วิทยาการจัดการ
540112408080
นางสาวสุกัลยา กระจรพบ
วิทยาการจัดการ
540112408082
นางสาวสุรัญญา ละมุลครบุรี
วิทยาการจัดการ
540112408083
นางสาวแสงจันทร์ ศรีพุย
วิทยาการจัดการ
540112411004
นายประมวล ด่านสูงเนิน
วิทยาการจัดการ
540112411007
นายวุฒิพงษ์ ศรีชัย
วิทยาการจัดการ
540112411008
นายหัสพงศ์ เนื้อนิล
วิทยาการจัดการ
540112411010
นางสาวกัญญา แก้วโกย
วิทยาการจัดการ
540112411012
นางสาวกิ่งแก้ว แสนคำ
วิทยาการจัดการ
540112411014
นางสาวกุสุมาลย์ ขิงรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112411017
นางสาวจารุวรรณ พรมประโคน
วิทยาการจัดการ
540112411019
นางสาวจุฑารัตน์ สายชุมดี
วิทยาการจัดการ
540112411023
นางสาวธารทิพย์ รักษา
วิทยาการจัดการ
540112411024
นางสาวธิมาพร พงษ์สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
540112411025
นางสาวนิตยา ปัญญางาม
วิทยาการจัดการ
540112411028
นางสาวปวีณา พิมพ์เสนา
วิทยาการจัดการ
540112411030
นางสาวปัทมา ชำนาญเท
วิทยาการจัดการ
540112411031
นางสาวพรธีรา กาสิงห์
วิทยาการจัดการ
540112411032
นางสาวพัชนี พลภักดี
วิทยาการจัดการ
540112411034
นางสาวพัชรินทร์ แก้วดก
วิทยาการจัดการ
540112411036
นางสาวพัดชรี มอบประโคน
วิทยาการจัดการ
540112411037
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คชศักดิ์
วิทยาการจัดการ
540112411038
นางสาวพิมพ์พิมล ชินไธสง
วิทยาการจัดการ
540112411039
นางสาวเพชรรัตน์ หอมดวง
วิทยาการจัดการ
540112411041
นางสาวรัตนาภรณ์ แคประโคน
วิทยาการจัดการ
540112411043
นางสาวเยาวดี ภูมิกอง
วิทยาการจัดการ
540112411044
นางสาววรรณพร ชำรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112411046
นางสาววีรลักษณ์ วรรณพงษ์
วิทยาการจัดการ
540112411048
นางสาวศุภราภรณ์ เหมือยไธสงค์
วิทยาการจัดการ
540112411049
นางสาวสุพัตรา สวยไธสง
วิทยาการจัดการ
540112411054
นางสาวอรอนงค์ กำไธสง
วิทยาการจัดการ
540112411056
นางสาวอัจฉรา มีแขก
วิทยาการจัดการ
540112411057
นางสาวอุษารัตน์ ปานนาค
วิทยาการจัดการ
540112411059
นางสาวศุภลักษณ์ ยันระหา
วิทยาการจัดการ
540112411062
นางสาวสุกัญญา รักษา
วิทยาการจัดการ
540112411063
นางสาวสุพัตรา วงศ์สุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
540112411066
นายอภิสิทธิ์ รัตตะชัย
วิทยาการจัดการ
540112411068
นางอมิตา นุกาศรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112411069
นางมยุรี ใยจอหอ
วิทยาการจัดการ
540112411071
นายสาธิต พลเทพ
วิทยาการจัดการ
540112414005
นายศุภชัย สิงห์ทอง
วิทยาการจัดการ
540112414007
นางสาวกาญจนา วึงประโคน
วิทยาการจัดการ
540112414009
นางสาวเจนจิรา ชะวูรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414010
นางสาวจันทร์จุรี ลีประโคน
วิทยาการจัดการ
540112414011
นางสาวจิรกานต์ โรจน์ศิริกุลชัย
วิทยาการจัดการ
540112414012
นางสาวจิราวรรณ สำโรงเเสง
วิทยาการจัดการ
540112414013
นางสาวจิราวัลย์ นาแพง
วิทยาการจัดการ
540112414014
นางสาวชฎาภรณ์ อิดอ่อน
วิทยาการจัดการ
540112414015
นางสาวฐาณัฐฎา บุญคุ้ม
วิทยาการจัดการ
540112414017
นางสาวณัฐชยา คิดรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414018
นางสาวณัฐธิดา ยุทธไกร
วิทยาการจัดการ
540112414019
นางสาวเดือนเพ็ญ ดาษดา
วิทยาการจัดการ
540112414020
นางสาวทวีพร ประดับศรี
วิทยาการจัดการ
540112414021
นางสาวทิฆัมพร วงศ์คำจันทร์
วิทยาการจัดการ
540112414022
นางสาวทิพบดี เพี้ยพรมมา
วิทยาการจัดการ
540112414023
นางสาวธิดามาศ อนุพันธ์
วิทยาการจัดการ
540112414024
นางสาวธิดาวรรณ จงแพทย์
วิทยาการจัดการ
540112414025
นางสาวนิตยา พรมจันทึก
วิทยาการจัดการ
540112414026
นางสาววนินธิดา พันธ์พานิชย์
วิทยาการจัดการ
540112414027
นางสาวนิภาพร โพนสีสม
วิทยาการจัดการ
540112414028
นางสาวนุชจรี นุกอนรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414029
นางสาวนุสรา ต่อชาติ
วิทยาการจัดการ
540112414030
นางสาวปพิตรา จั้นพลแสน
วิทยาการจัดการ
540112414031
นางสาวปัทมวรรณ คำพินิจ
วิทยาการจัดการ
540112414032
นางสาวพรนิกา สมพินิจ
วิทยาการจัดการ
540112414041
นางสาววรรณี หลงพิมาย
วิทยาการจัดการ
540112414042
นางสาววาสนา ชาวสวน
วิทยาการจัดการ
540112414044
นางสาววิลาวรรณ วิเศษรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414045
นางสาววีรยา จันทร์ส่งกลิ่น
วิทยาการจัดการ
540112414048
นางสาวศิริขวัญ ประจงรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414052
นางสาวศุจินทรา ปรีกุล
วิทยาการจัดการ
540112414053
นางสาวสมฤทัย พรมจันทา
วิทยาการจัดการ
540112414054
นางสาวส่องศรี พิเรศรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414055
นางสาวสำรวย หมั่นกิจ
วิทยาการจัดการ
540112414057
นางสาวสิรินาถ ทานรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414058
นางสาวสุกฤตาภา ศุภบวรรัตน์
วิทยาการจัดการ
540112414059
นางสาวสุกัญญา ทานุ
วิทยาการจัดการ
540112414060
นางสาวสุดารัตน์ พิศเพ็ง
วิทยาการจัดการ
540112414061
นางสาวสุนิสา ภูวงษ์
วิทยาการจัดการ
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>