สืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
รายละเอียด
540112414062
นางสาวสุวลักษณ์ ตอรบรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414067
นางสาวอรอนงค์ ตอรบรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112414068
นางสาวอรอุมา เพลียลุน
วิทยาการจัดการ
540112414070
นางสาวอ้อมใจ สวยไธสง
วิทยาการจัดการ
540112414072
นางสาวอำไพ ควรสุข
วิทยาการจัดการ
540112501002
นายสุระโย คูโนรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501005
นางสาวกนกวรรณ์ แดงสี
วิทยาการจัดการ
540112501006
นางสาวกัญหา ชัยโย
วิทยาการจัดการ
540112501007
นางสาวกาญจนา สารชาติ
วิทยาการจัดการ
540112501008
นางสาวจันทร์นภา หลับรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501010
นางสาวจิราภา สว่างวงศ์
วิทยาการจัดการ
540112501012
นางสาวธวัลรัตน์ เมียวประโคน
วิทยาการจัดการ
540112501013
นางสาวดวงดาว กะรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501017
นางสาวนารีรัตน์ สีน้ำเงิน
วิทยาการจัดการ
540112501018
นางสาวบำเพ็ญ เกื้อทาน
วิทยาการจัดการ
540112501019
นางสาวปวีณา ล้วนศรี
วิทยาการจัดการ
540112501020
นางสาวปาริฉัตร ผดุงศรี
วิทยาการจัดการ
540112501021
นางสาวปิ่นแก้ว ยันรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501022
นางสาวพรสุดา บุญพรพิมลกิจ
วิทยาการจัดการ
540112501023
นางสาวพิจิตรา นะชินรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501024
นางสาวเพ็ญนภา ไชยเพชร
วิทยาการจัดการ
540112501025
นางสาวมาริษา จะเรรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501026
นางสาวรสสุคนธ์ นาคงาม
วิทยาการจัดการ
540112501027
นางสาวเรณุกา บุญหลัง
วิทยาการจัดการ
540112501028
นางสาวลัดดาวรรณ ตะโสรัจน์
วิทยาการจัดการ
540112501029
นางสาวธีระนันท์ อยู่เสน
วิทยาการจัดการ
540112501030
นางสาววรรณิกา อำตำงาม
วิทยาการจัดการ
540112501031
นางสาววรารัตน์ ปาเส
วิทยาการจัดการ
540112501032
นางสาววิไลวรรณ อะโรคา
วิทยาการจัดการ
540112501033
นางสาวสรญา เที่ยงเจริญ
วิทยาการจัดการ
540112501034
นางสาวสาริณี มิตรแสง
วิทยาการจัดการ
540112501035
นางสาวสิณีนาถ วันเปรียงเถาว์
วิทยาการจัดการ
540112501036
นางสาวสิริวรรณ วงษ์ภักดี
วิทยาการจัดการ
540112501037
นางสาวสุดารัตน์ สำราญใจ
วิทยาการจัดการ
540112501041
นางสาวสุภาพร พรหมกสิกร
วิทยาการจัดการ
540112501044
นางสาวสุวรรณา สีหะนาท
วิทยาการจัดการ
540112501045
นางสาวอนุชิดา บัวทอง
วิทยาการจัดการ
540112501047
นางสาวอรณี นาแพง
วิทยาการจัดการ
540112501048
นางสาวอรประภา ตาประโคน
วิทยาการจัดการ
540112501050
นางสาวอารยา กุมรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501054
นางสาวกนกพร จริตรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501055
นางสาวกรรณิกา บุญประสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
540112501057
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขไสย
วิทยาการจัดการ
540112501060
นางสาวจุฑาวรรณ แตงกระโทก
วิทยาการจัดการ
540112501062
นางสาวณัฐริยา แสนแก้ว
วิทยาการจัดการ
540112501064
นางสาวธันยพร จันทะนาม
วิทยาการจัดการ
540112501067
นางสาวนิภาวดี สีหานาม
วิทยาการจัดการ
540112501068
นางสาวปภัสรา ไชยโม
วิทยาการจัดการ
540112501069
นางสาวปัญญาพร กองชัย
วิทยาการจัดการ
540112501070
นางสาวปาริฉัตร พรงูเหลือม
วิทยาการจัดการ
540112501072
นางสาวพัชรี ไชยสาร
วิทยาการจัดการ
540112501074
นางสาวภัทราภรณ์ จันบัวลา
วิทยาการจัดการ
540112501075
นางสาวเมวิภา ทุมทอง
วิทยาการจัดการ
540112501077
นางสาวลัดดา ปทักขินัง
วิทยาการจัดการ
540112501078
นางสาวลำพูน ซ้ายก่า
วิทยาการจัดการ
540112501079
นางสาววนาลี แหลมไธสง
วิทยาการจัดการ
540112501083
นางสาวสโรชา องอาจ
วิทยาการจัดการ
540112501085
นางสาวสาวิตรี อ่ำตำงาม
วิทยาการจัดการ
540112501086
นางสาวสินีนาฏ โพธิ์ราม
วิทยาการจัดการ
540112501087
นางสาวสุกัญญา อุ้ยรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501089
นางสาวสุพัตรา บุญเกิดรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501091
นางสาวสุภาพร จันทะอิน
วิทยาการจัดการ
540112501092
นางสาวสุมิตรา มีสิน
วิทยาการจัดการ
540112501093
นางสาวสุรีพร วิเสโส
วิทยาการจัดการ
540112501094
นางสาวสุวรรณภา ฝาคำ
วิทยาการจัดการ
540112501096
นางสาวอภิญญา คลีรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501097
นางสาวอมราวดี ไปนั้น
วิทยาการจัดการ
540112501098
นางสาวอรประภา นิโรรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112501099
นางสาวอรพรรณ โพธิ์จันดี
วิทยาการจัดการ
540112501100
นางสาวอลิสา อาญาเมือง
วิทยาการจัดการ
540112501101
นางสาวอุษณีย์ นิเรียงรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112601001
นายรัฐศาสตร์ ตุยรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112601002
นายศราวุฒิ กุตาวัน
วิทยาการจัดการ
540112601003
นางสาวเกษศิรินทร์ ทองภูบาล
วิทยาการจัดการ
540112601004
นางสาวจตุพร เดิมทำรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112601007
นางสาวชนิดาภา พนะสัน
วิทยาการจัดการ
540112601008
นางสาวปรีดาภรณ์ คำชะนาม
วิทยาการจัดการ
540112601012
นางสาววิชุดา เหลืองประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
540112601013
นางสาวศิริญญามาศ กองพิธี
วิทยาการจัดการ
540112601014
นางสาวสายฝน ขริรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112601015
นางสาวสุเพียร กิริรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112601016
นางสาวสุกฤตยา เพชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
540112601017
นางสาวสุดารัตน์ ไชยแสง
วิทยาการจัดการ
540112601018
นางสาวสุพรรณี สิงห์แก้ว
วิทยาการจัดการ
540112601019
นางสาวสุภลักษณ์ โอสถประสาท
วิทยาการจัดการ
540112601021
นางสาวโสรญา เครือวัลย์
วิทยาการจัดการ
540112601022
นางสาวหนึ่งฤทัย ประโลมรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112701001
นายจตุพงศ์ ธรรมเริง
วิทยาการจัดการ
540112701003
นายชาคริต พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
วิทยาการจัดการ
540112701005
นายนิติกร สุขสมาน
วิทยาการจัดการ
540112701006
นายพุฒิเมธ พึงประภา
วิทยาการจัดการ
540112701009
นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคเจริญ
วิทยาการจัดการ
540112701011
นางสาวจิราภรณ์ แดงสี
วิทยาการจัดการ
540112701013
นางสาวนภาพรรณ พิศเพ็ง
วิทยาการจัดการ
540112701014
นางสาวเนตรชนก อุบลเผื่อน
วิทยาการจัดการ
540112701015
นางสาวปนัดดา รักไธสง
วิทยาการจัดการ
540112701016
นางสาวพิมผกา อุ้ยรัมย์
วิทยาการจัดการ
540112701020
นางสาวแหวน ลิ้นทอง
วิทยาการจัดการ
540112701021
นางสาวสุวิชชา เเสนธิการ
วิทยาการจัดการ
540112701022
นางสาวอรุณวตี พิมวันนา
วิทยาการจัดการ
รวมทั้งหมด 8818 คน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>