รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 43D360028

ชื่อ-นามสกุล: นายอร่าม รัตนประดับ

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 18/01/2556

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


98 หมู่: 3 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ประโคนชัย อำเภอ : อำเภอประโคนชัย จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :