รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 46M181003

ชื่อ-นามสกุล: นายเจษฎา พรหมบุตร

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 16/11/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


115 หมู่: 4 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : โคกสะอาด อำเภอ : อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :