รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 46M183013

ชื่อ-นามสกุล: นางบานบุรี นิวัฒนุวงค์

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน (แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


233 ม.2 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : หนองเต็ง อำเภอ : อำเภอกระสัง จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :