รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 46M360012

ชื่อ-นามสกุล: นางสาววรัสยาพร อภิวัตน์กรนนท์

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 13/02/2556

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


129 หมู่: 5 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : โคกสูง อำเภอ : อำเภอหนองกี่ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :