รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 474230068

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวแก้วทิพย์ แสงโชติ

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


51 หมู่ 6 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ตลาดไทร อำเภอ : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา
Emai :