รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 474240050

ชื่อ-นามสกุล: นายไววิทย์ ชีช้าง

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : อำเภอ : อำเภอคลองท่อม จังหวัด : กระบี่
Emai :