รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 474256020

ชื่อ-นามสกุล: นายพนินท์ อาโยวงษ์

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


37 หมู่ 10 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ห้วยราช อำเภอ : กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : fourtydeegree@hotmail.com