รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 474256037

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวดวงจันทร์ ชะงักรัมย์

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


129 ม. 9 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : บ้านด่าน อำเภอ : กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : changakram_it47@hotmail.com