รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 474256086

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุธาสินี ซุงรัมย์

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


2/1 หมู่ 3 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : วังเหนือ อำเภอ : กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :