รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 474327034

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวภัคจิรา วิเศษวงษา

คณะ: วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 21/10/2554

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : อำเภอ : อำเภอเกาะลันตา จังหวัด : กระบี่
Emai :