รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 47M181006

ชื่อ-นามสกุล: นายจิรายุส บุญมาพิลา

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 13/02/2556

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


33/2 หมู่: 7 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : นิคม อำเภอ : อำเภอสตึก จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :