รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 484230042

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปทุมวดี นาคมณี

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 26/10/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


75 หมู่ที่ 14 บ้านเหล่ายาว ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : เมืองบัว อำเภอ : อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์
Emai : muay_nut@hotmail.com