รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 484325001

ชื่อ-นามสกุล: นายกริชวิษณุ พันธุ์ยุรา

คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา : ดนตรี (ศศ.บ.)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 21/10/2554

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : อำเภอ : อำเภอคลองท่อม จังหวัด : กระบี่
Emai :