รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 484341006

ชื่อ-นามสกุล: นายชัชรินทร์ ชำรัมย์

คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 26/10/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


164/12 ถ. หน้าสถานีรถไฟ หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : อำเภอละหานทราย จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : tussumaru_tr@hotmail.com