รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 484402190

ชื่อ-นามสกุล: นายภราดร พูนเกษตรวัฒนา

คณะ: วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/03/2556

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : อำเภอ : อำเภอคลองท่อม จังหวัด : กระบี่
Emai :