รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 48M181002

ชื่อ-นามสกุล: นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 27/02/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


144/2 ม.16 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : แคนดง อำเภอ : อำเภอแคนดง จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :