รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 48M183005

ชื่อ-นามสกุล: นางภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน (แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 3/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/06/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


439/7 ถ.จิระ หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :