รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 48M184001

ชื่อ-นามสกุล: นายจิรศักดิ์ พวงไพบูลย์

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 16/11/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


77 หมู่: 11 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ไพศาล อำเภอ : อำเภอประโคนชัย จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :