รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 48M184010

ชื่อ-นามสกุล: นายประชัน เรืองมนตรี

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


29 ซ.โพธิ์ยาง หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ถนนหัก อำเภอ : อำเภอนางรอง จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :