รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2557

รหัสนักศึกษา: 48M184035

ชื่อ-นามสกุล: นายประพิทย์ สุภาวหา

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2556

วันที่สำเร็จการศึกษา : 18/11/2556

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


บ้านระกา 97 หมู่: 7 อาคาร: - ชั้น : - ซอย: - ถนน : -
ตำบล : บ้านปรือ อำเภอ : กระสัง จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : prapit86@gmail.com