รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 493186056

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกรรณิกา ฝ่ายพรม

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (186)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 17/11/2554

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


90 ม.11 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : จันดุม อำเภอ : อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : Kannigapoope.hotmail.com