รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 493186064

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนงนุช สมอาภรณ์

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (186)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 17/11/2554

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


129 ม.2 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : หนองไทร อำเภอ : อำเภอนางรอง จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :