รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 493330064

ชื่อ-นามสกุล: นายเกษมศักดิ์ อนันรัมย์

คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 3/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 26/07/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : อำเภอ : อำเภอคลองท่อม จังหวัด : กระบี่
Emai :