รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 493330151

ชื่อ-นามสกุล: นายสุทัศน์ คตโคตร

คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 17/11/2554

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


- หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : หูทำนบ อำเภอ : กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : -