รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 493341012

ชื่อ-นามสกุล: นายศุภฤกษ์ ศรีคุณ

คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 16/11/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : อำเภอ : อำเภอคลองท่อม จังหวัด : กระบี่
Emai :