รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2558

รหัสนักศึกษา: 530113102234

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุธาสินี พินธะ

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2557

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/02/2558

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


โพนบก 106 หมู่: 3 อาคาร: - ชั้น : - ซอย: - ถนน : -
ตำบล : ชุมช้าง อำเภอ : โพนพิสัย จังหวัด : หนองคาย
Emai : onepiece_somza@hotmail.com