รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2558

รหัสนักศึกษา: 530113104006

ชื่อ-นามสกุล: นายชัชพิสิฐ พินิจงาม

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : ดนตรีศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2557

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/02/2558

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


บ้านกุดน้ำขุ่น 10 หมู่ 7 หมู่: 7 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ดอนมนต์ อำเภอ : อำเภอสตึก จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : chatphisit_298@hotmail.com