รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2558

รหัสนักศึกษา: 530113104031

ชื่อ-นามสกุล: นายรณฤทธิ์ อ่วงประโคน

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : ดนตรีศึกษา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2557

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/02/2558

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


บ้านเขาดินเหนือ 141 หมู่: 3 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : เขาดินเหนือ อำเภอ : อำเภอบ้านกรวด จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : -ronrit904@gmail.com