รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2558

รหัสนักศึกษา: 530113105009

ชื่อ-นามสกุล: นายสุทธิพงศ์ บุบผาลา

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : นาฏศิลป์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2557

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/02/2558

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


ชลประทาน 65 ม.9 หมู่: 9 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : หันห้วยทราย อำเภอ : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา
Emai : aofbupphala@gmail.com