ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษา 2/2559
            ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน  หากนักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการดูผลการเรียนออนไลน์ และหากมีข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โทร. 044-617-589 ต่อ 7901

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2/2559
    *** นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 2/2559 สามารถเข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับรายวิชาที่ออกฝึกประสบการณ์ ไม่ต้องทำการประเมินก็ได้ ***

*** ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน***
***ใช้ตัวเดียวกับระบบบริการการศึกษาและยืนยันตัวตนเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ***

***http://reg.bru.ac.th/***